Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské obory

O projektu

"Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory" - LR1305

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění elektronických informačních zdrojů z oblasti humanitních a společenských věd pro výzkum a vývoj.
Z projektu je na období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2018 zajištěn přístup k plnotextové databázi JSTOR, k časopisům z HSS kolekcí Oxford Journals, Cambridge Journals a Sage.

Do databáze JSTOR má z projektu zajištěn přístup:
- Univerzita Karlova v Praze - kolekce V., VI.
- Masarykova univerzita v Brně - kolekce I.-V., VIII.
- Univerzita Palackého v Olomouci - kolekce I.-V.
- Západočeská univerzita v Plzni - kolekce I.-V.
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - kolekce I.-IV.
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - kolekce I.-IV.
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - kolekce I.-IV.
- Ostravská univerzita v Ostravě - kolekce I.-IV.
- Mendelova univerzita v Brně - kolekce I., II., VI., IX., X.
- Metropolitní univerzita Praha - kolekce I.-IV.
- Univerzita Hradec Králové - kolekce I., II., V., VI., IX.

Ke kolekci časopisů Oxford Journals a Cambridge Journals- HSS kolekce má z projektu přístup:
- Masarykova univerzita v Brně
- Univerzita Palackého v Olomouci
- Západočeská univerzita v Plzni
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

K časopisům Sage (HSS kolekce) má z projektu přístup:
- Masarykova univerzita v Brně
- Západočeská univerzita v Plzni
- Ostravská univerzita v Ostravě
- Univerzita Hradec Králové
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Účastníci projektu:
- zajišťují pravidelná školení uživatelů ve svých institucích (2x ročně vždy ve 2Q a 4Q po celou dobu realizace projektu, v posledním roce řešení projektu pouze ve 2Q 2017),
- průběžné sledují využívání databází a jejich propagaci ve svých institucích (informační materiály k databázím připravuje řešitelská instituce a poskytuje všem účastníkům projektu),
- spolupracují při zpracování periodických zpráv a závěrečné zprávy projektu.


Výsledky tohoto projektu LR1305 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu "Informace - základ výzkumu".
All rights reserved. UK ZČU 2013-2017. Tento projekt je realizován z programu LR za finanční podpory MŠMT.